Projektai


emblema
ŠMSM paskirstė ES SF lėšas mokykloms, pateikusioms projektus, kaip pagerinti mokinių pasiekimus, skatinant švietimo įstaigų pokyčius. Buvo pateiktos 107 paraiškos, iš jų 22 mokykloms paskirtas finansavimas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. VDU „Rasos“ gimnazijos projektui „Pagrindinio ugdymo turinio tarpdalykinė dermė: lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir dailė“ paskirta 34777,79 Eur. 

Projekto tikslas – pagerinti 10 kl. lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus.
Siekiamas rezultatas – naujo mokymo(si) modelio sukūrimas ir diegimas ugdymo procese, sinchronizuojant lietuvių k., istorijos ir dailės mokymą.
Projekto partneris – Kauno raj. Vilkijos gimnazija. Projekto trukmė - 24 mėn.

Už projekto vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė


„Sveika mokykla“ . Tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.Trukmė – 2016-2020 m.m. Daugiau...


„Ö kaip vokiškai?“ Tikslas - populiarinti vokiečių kalbą, ugdyti daugiakalbystę. Tęstinis.

Europos Sąjungos projektas „Vieninga Europa, imigracija, žmogaus teisės“. Tikslas – skatinti toleranciją ir atvirumą trečiojo pasaulio žmonėms, suvokti emigracijos istorines priežastis.  Tęstinis.

„ENO (aplinka virtualioje erdvėje) programa“. Koordinuoja Suomija. Tikslas – rūpintis ekologinės pusiausvyros palaikymu, diegti darnų vystymąsi per ugdymą. Tęstinis.

Svetainės medis

Mus rasite