Moksleivių priėmimo tvarka


INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-99 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

2.Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2020 metais komisija (toliau – komisija):

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė;
Komisijos sekretorius – raštvedė Gryta Malinauskienė;
Nariai: matematikos mokytoja Almina Vitkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Bartaševičienė, fizikos mokytoja Reda Krašauskienė. 

3. Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją 2020 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus. Norint susipažinti su reglamentu spausti čia

4. Už prašymų mokytis VDU „Rasos“ gimnazijoje registravimą 2020 metais atsakinga raštvedė Gryta Malinauskienė. 

5. Prašymų priėmimas pradedamas 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val.:

5.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt. Pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats;
5.2. jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti gimnazijos informaciniame centre darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

PASTABAKarantino laikotarpiu nustatytos formos prašymas 5.2 papunktyje nurodytais atvejais pateikiamas elektroniniu paštu arba paštu. Prašymo forma čia. Užpildžius prašymą, jis nuskenuojamas ir atsiunčiamas gimnazijai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iš elektroninio pašto adreso, kuris nurodomas prašyme. Nesant galimybei pateikti prašymą elektroniniu paštu, jį galima atsiųsti paštu adresu: P.Lukšio g.40, LT-49294 Kaunas. Bus registruojami tik pilnai užpildyti ir pasirašyti prašymai. Prašymo sudarytojo elektroninio pašto adresas taps susirašinėjimo adresu.

5.3. po 2020 m. gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik gimnazijoje. Esant karantinui vadovautis 5.2. papunkčio pastabose pateikta informacija.

6. Prašymo pateikimo data neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

7. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį šiuo eiliškumu priimami:

7.1. pirmumo teise gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje www.kaunas.ltJei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijos aptarnavimo teritorijos gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas:

7.1.1. asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
7.1.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygio programą.

8. Jei priimti visi 7 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas šiuo eiliškumu gali būti priimti mokiniai, kurių:

8.1. deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima gimnazijos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;
8.2. deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje;
8.3. gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų pirmenybė (prioritetas) teikiama asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

9. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

10. Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Priėmimas vykdomas šiuo eiliškumu:

10.1. į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą;
10.2. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, taip pat prioriteto tvarka priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
10.3. į laisvas vietas priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

11. Pateikus prašymą mokytis VDU „Rasos“ gimnazijoje, nurodytu e.paštu gausite prašymo registracijos numerį,  norinčio mokytis gimnazijoje anketą, kurią privaloma užpildyti per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.

12. Formuojamos 4 universitetinės (tiksliųjų mokslų, gamtos, mokslų ir socialinių, humanitarinių mokslų) klasės ir 4 bendrosios klasės. Būsimi gimnazistai į klases skirstomi pagal I pusmečio (I, II trimestrų) rezultatus. Iki 2020 m. gegužės 31 d. privaloma pateikti I pusmečio (I,II trimestrų) e.dienyno išrašą. Išrašus siųsti e.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

13. Kviečiamieji mokytis informuojami e.paštu. Sutartys pradedamos pasirašinėti pasibaigus mokslo metams ir pateikus 8 (9, 10, 11 kl.) baigimo pažymėjimą. Galutiniai priimtųjų mokytis gimnazijoje klasių sąrašai skelbiami 2020 m. birželio mėn. 23 d. gimnazijos skelbimų lentoje.

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE SVARSTYMAS, PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

14. Prašymai mokytis svarstomi tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.

15. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases.

16. Po ugdymo proceso pabaigos gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje gimnazijoje.

17. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

18. Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, gimnazija iki 2020 m. birželio 30 d. nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą, kurią skelbia gimnazijos interneto svetainėje.

19. Mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys. Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:

19.1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
19.2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
19.3. vaiko gimimo liudijimą.

20. Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019-2020 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

21. 2020-2021 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius: 

Klasės I(9) II(10) III(11) IV(12) Viso
Klasių skaičius 8 7 8 8 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868
Laisvų vietų skaičius 0 20 6 0

 

 

 
22. 2020-2021 mokslo metais planuojama komplektuoti šių modelių I-ąsias gimnazijos klases:

Klasės modelis Klasės modelio aprašymas

Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė klasė)

1. Tiksliųjų mokslų ugdymo pakraipos klasėje siekiama nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti gimnazistų matematikos ir fizikos bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
2. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusią su tiksliųjų ir technologijų mokslų profesijomis.
3. Dalis matematikos ir fizikos modulių pamokų vyksta VDU Informatikos fakultete, veikia Robotikos būrelis.

Gamtos mokslų klasė (universitetinė klasė)

1. Gamtos mokslų ugdymo pakraipos klasėje siekiama, kad gimnazistai perimtų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti gyvąjį pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas.
2. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusią su gamtos ir fizinių mokslų profesijomis.
3. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
4. Biologijos ir chemijos modulių pamokos vyksta VDU Gamtos mokslų fakultete, VII forto laboratorijoje ir VDU Botanikos sode.

Socialinių, humanitarinių mokslų klasė (universitetinė klasė)

1. Socialinių, humanitarinių mokslų klasėje siekiama, kad gimnazistai įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą demokratinėje visuomenėje, istorinį ir kultūrinį žmonijos ir lietuvių tautos palikimą, gamtos ir žmogaus savitarpio ryšius.
2. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą.
3. Ugdoma gimnazistų tautinė ir pilietinė savimonė, grindžiama demokratinėmis ir kultūrinėmis tautos vertybėmis.
4. Dalis antikinės kultūros istorijos modulių pamokų vyksta VDU Socialinių mokslų ir menų fakultetuose.

Bendrosios klasės

1. Bendrosios gimnazistų kompetencijos ugdomos drauge su esminėmis dalykinėmis kompetencijomis: komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis, matematikos, gamtos mokslų ir technologijų, socialinių mokslų, kultūrine ir menine.
2. Suteikiama žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis.


23. Susipažinus su 22 punkte pateiktais klasių modelių aprašais, prašome pasirinkti ne daugiau kaip dviejų modelių klases, kuriose norėtumėte mokytis. Klasių modelius pažymėkite pildydami Jums atsiųstą mokinių, ketinančių mokytis gimnazijoje, anketą.

24. Visa informacija dėl motyvacinių pokalbių priimant į pasirinktų modelių klases bei kitų veiklų teikiama Jūsų nurodytu e.paštu. 


Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė, mob. tel.  +37067266262, el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Svetainės medis

Mus rasite