Moksleivių priėmimas


INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-99 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją 2020 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.

2020-2021 mokslo metais gimnazijai nustatytas klasių komplektų skaičius

Klasės I(9) II(10) III(11) IV(12) Viso
Klasių skaičius 8 7 8 8 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868

2020-2021 mokslo metais sukomplektuotos šios I-osios gimnazijos klasės:

Klasės modelis Klasės modelio aprašymas
Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė klasė)

Tiksliųjų mokslų ugdymo pakraipos klasėje siekiama nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti gimnazistų matematikos ir fizikos bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusią su tiksliųjų ir technologijų mokslų profesijomis.
Dalis matematikos ir fizikos modulių pamokų vyksta VDU Informatikos fakultete.

Gamtos mokslų klasė (universitetinė klasė)

Gamtos mokslų ugdymo pakraipos klasėje siekiama, kad gimnazistai perimtų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti gyvąjį pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas.
Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusią su gamtos ir fizinių mokslų profesijomis.
Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Biologijos ir chemijos modulių pamokos vyksta VDU Gamtos mokslų fakultete, VII forto laboratorijoje ir VDU Botanikos sode.

Socialinių, humanitarinių mokslų klasė (universitetinė klasė)

Socialinių, humanitarinių mokslų klasėje siekiama, kad gimnazistai įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą demokratinėje visuomenėje, istorinį ir kultūrinį žmonijos ir lietuvių tautos palikimą, gamtos ir žmogaus savitarpio ryšius.
Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą.
Ugdoma gimnazistų tautinė ir pilietinė savimonė, grindžiama demokratinėmis ir kultūrinėmis tautos vertybėmis.
Dalis antikinės kultūros istorijos modulių pamokų vyksta VDU Socialinių mokslų ir menų fakultetuose.

Bendrosios klasės

Bendrosios gimnazistų kompetencijos ugdomos drauge su esminėmis dalykinėmis kompetencijomis: komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis, matematikos, gamtos mokslų ir technologijų, socialinių mokslų, kultūrine ir menine.
Suteikiama žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis.