Moksleivių priėmimas

INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ


Prašymai mokytis pagal  pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį bei vidurinio ugdymo programą priimami nuo 2022 m. kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt, taip pat prašymą galima pateikti atvykus į gimnaziją nuo 2022 m. kovo 15 d. iki nustatyto gimnazijos priėmimo komisijos prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos.

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Daugiau apie priėmimą į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas…

 

Prašymų mokytis gimnazijoje 2022-2023 m.m. priėmimas prasidės nuo 2022 m. kovo 15 d. iki gegužės 31 d. 

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt.
  • Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti el. paštu: priemimas@vdurasosg.lt. Prašymo forma 
  • Priėmus mokinius, gyvenančius gimnazijai priskirtoje teritorijoje, į laisvas vietas mokiniai bus priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus.
  • Universitetinės klasės formuojamos įvertinus motyvacijos mokytis pasirinktoje klasėje rezultatus (gebėjimų mokytis pasirinktoje klasėje testas vyks gegužės 31 d., detalesnė informacija bus atsiųsta, pateikus prašymą).
  • Prašymo dėl priėmimo į gimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
  • Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.


Gimnazijos aptarnavimo teritorijos žemėlapis

Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.

2022-2023 m.m. formuojami I gimnazijos klasių modeliai (*.pdf )

2022-2023 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

Klasės I (9) klasės II (10) klasės III (11) klasės IV (12) klasės Viso
Klasių skaičius 8 8 8 7 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868
Laisvų vietų skaičius 224 5 1 0

Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė,  el. paštas priemimas@vdurasosg.lt, mob.tel. +370 672 66262

 6,479 peržiūrėta