Moksleivių priėmimas

INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ


1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Daugiau apie priėmimą į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas…

2. Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2020 metais komisija (toliau – komisija):
komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė;
komisijos sekretorius – mokytojo padėjėja Indira Baužaitė;
nariai:
matematikos mokytoja Almina Vitkauskienė;

lietuvių kalbos mokytoja Vilma Bartaševičienė;
fizikos mokytoja Reda Krašauskienė.

3. Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją 2021 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.

4. Už prašymų mokytis VDU „Rasos“  gimnazijoje registravimą 2021 metais atsakinga mokytojo padėjėja Indira Baužaitė.

5. Prašymų mokytis gimnazijoje 2020-2021 m.m. priėmimas prasidės 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

5.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt. Pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats;

5.2. jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti gimnazijos informaciniame centre (II a.) darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.;

PASTABA. Karantino laikotarpiu nustatytos formos prašymas 5.2 papunktyje nurodytais atvejais pateikiamas elektroniniu paštu: priemimas@vdurasosg.lt  Prašymo forma – prašymas. Užpildžius prašymą, jis nuskenuojamas ir atsiunčiamas gimnazijai. Nesant galimybei pateikti prašymą elektroniniu paštu, jį galima atsiųsti paštu adresu: P.Lukšio g.40, LT-49294 Kaunas. Bus registruojami tik pilnai užpildyti ir pasirašyti prašymai. Prašymo sudarytojo elektroninio pašto adresas taps susirašinėjimo adresu.

5.3. po 2021 m. gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik gimnazijoje. Esant karantinui vadovautis 5.2. papunkčio pastabose pateikta informacija.

6. Prašymo pateikimo data neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

7. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį šiuo eiliškumu priimami:

7.1. pirmumo teise gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijos žemėlapyje. Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijos aptarnavimo teritorijos gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas:

7.1.1. asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
7.1.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygio programą.

8. Jei priimti visi 7 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas šiuo eiliškumu gali būti priimti mokiniai, kurių:

8.1. deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima gimnazijos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;

8.2. deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje;

8.3. gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų pirmenybė (prioritetas) teikiama asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

9. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
10. Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Priėmimas vykdomas šiuo eiliškumu:

10.1. į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą;

10.2. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, taip pat prioriteto tvarka priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

10.3. į laisvas vietas priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

11. Pateikus prašymą mokytis VDU „Rasos“ gimnazijoje per informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu: https://imokykla.kaunas.lt  jums bus išsiųsta norinčio mokytis gimnazijoje anketa, kurią privaloma užpildyti per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.

12. Formuojamos 4 universitetinės (tiksliųjų mokslų; gamtos mokslų; socialinių, humanitarinių mokslų) klasės ir 4 bendrojo ugdymo (verslumo; scenos ir vaizduojamųjų menų; ekologijos ir sveikos gyvensenos) klasės. Būsimi gimnazistai į klases skirstomi pagal I pusmečio (I, II trimestrų) rezultatus. Iki 2021 m. gegužės 31 d. privaloma pateikti I pusmečio (I,II trimestrų) e.dienyno išrašą. Išrašus siųsti e.paštu: priemimas@vdurasosg.lt

13. Kviečiamieji mokytis informuojami e.paštu. Sutartys pradedamos pasirašinėti pasibaigus mokslo metams ir pateikus 8 (9, 10, 11 kl.) baigimo pažymėjimą. Galutiniai priimtųjų mokytis gimnazijoje klasių sąrašai skelbiami 2021 m. birželio mėn. 23 d. gimnazijos skelbimų lentoje. Sutartys pasirašomos nuo 2021 m. birželio 25 d.

 

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE SVARSTYMAS, PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

14. Prašymai mokytis svarstomi tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.

15. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases.

16. Po ugdymo proceso pabaigos gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje gimnazijoje.

17. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

18. Sudariusi priimtų mokytis mokinių sąrašus, gimnazija iki 2021 m. birželio 25 d. nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą, kurią skelbia gimnazijos interneto svetainėje.

19. Mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys. Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:

19.1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
19.2. turintys specialiųjų poreikių asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka, pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
19.3. vaiko gimimo liudijimą.

20. Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

21. 2021-2022 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

Klasės I (9) klasės II (10) klasės III (11) klasės IV (12) klasės Viso
Klasių skaičius 8 8 7 8 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868
Laisvų vietų skaičius 5 1 5 0

22. 2021-2022 mokslo metais planuojama komplektuoti šių modelių I-ąsias gimnazijos klases:

Klasės modelis Klasės modelio aprašymas
Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė)

Tiksliųjų mokslų ugdymo klasėje siekiama nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti gimnazistų matematikos ir fizikos bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą, susijusią su tiksliųjų ir technologijų mokslų profesijomis.
Dalis matematikos ir fizikos modulių pamokų vyksta VDU Informatikos fakultete.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama 1 fizikinės matematikos modulio pamoka

 

Papildomai skiriama 1 fizikinės matematikos modulio pamoka

 

Papildomai skiriama:
1 matematikos modulio pamoka;
1 fizikos modulio pamoka (jei renkasi fiziką A lygiu).
Papildomai skiriama:
1 matematikos modulio pamoka;
1 fizikos modulio pamoka (jei renkasi fiziką A lygiu).
Gamtos mokslų klasė (universitetinė)

Gamtos mokslų ugdymo klasėje siekiama, kad gimnazistai suvoktų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti gyvąjį pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą, susijusią su gamtos ir fizinių mokslų profesijomis. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Biologijos ir chemijos modulių pamokos vyksta VDU Gamtos mokslų fakultete, VII forto laboratorijoje ir VDU Botanikos sode.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama Eksperimentinės biologijos modulio ir Eksperimentinės chemijos modulio pamoka (kas antrą savaitę).

 

Papildomai skiriama Eksperimentinės biologijos modulio ir Eksperimentinės chemijos modulio pamoka (kas antrą savaitę). Biologijos modulis (jei renkasi biologiją A lygiu)
Chemijos modulis (jei renkasi chemiją A lygiu)
Biologijos modulis (jei renkasi biologiją A lygiu)
Chemijos modulis (jei renkasi chemiją A lygiu)
Socialinių, humanitarinių mokslų klasė (universitetinė)

Socialinių, humanitarinių mokslų klasėje siekiama, kad gimnazistai įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą demokratinėje visuomenėje, istorinį ir kultūrinį žmonijos ir lietuvių tautos palikimą, gamtos ir žmogaus savitarpio ryšius. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą. Ugdoma gimnazistų tautinė ir pilietinė savimonė, grindžiama demokratinėmis ir kultūrinėmis tautos vertybėmis. Dalis antikinės kultūros istorijos modulių pamokų vyksta VDU Socialinių mokslų ir menų fakultetuose.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama 1 Antikinės kultūros modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Antikinės kultūros modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Oratorinio meno modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Oratorinio meno modulio pamoka
Verslumo klasė

Organizuojamas ugdymas, leidžiantis įgyti įvairios prasmingos patirties. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus. Kiekvienas šios klasės gimnazistas dalyvaus ekonomikos projektuose, konkursuose. Vytauto Didžiojo universitetas siekdamas būti versliu universitetu, suteikia moksleiviams galimybę ugdyti verslumo kompetencijas dalyvaujant VDU Verslo praktikų centro (VPC) iniciatyvose.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Gamybos įmonės valdymas (JATITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Gamybos įmonės valdymas (JATITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:
Gamybos įmonės valdymas (JA TITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Sudarant individualų ugdymo/si planą privaloma pasirinkti  Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos (VEMP) pamokas. 
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:
Gamybos įmonės valdymas (JA TITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.Sudarant individualų ugdymo/si planą privaloma pasirinkti  Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos (VEMP) pamokas.
Scenos ir vaizduojamųjų menų klasė

Meno kūrybos principai yra demokratiški, tinkami mokinių kūrybiniams gebėjimams ugdyti: kūrybinė meninė raiška stimuliuoja mokinių vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę, o teigiami meniniai išgyvenimai, patirti aktyvioje kūrybos veikloje, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina gilinti ir plėtoti meninio pažinimo patirtį, siekti geresnių mokymosi rezultatų.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Ekologijos ir sveikos gyvensenos klasė

Lietuvoje ekologinis turizmas apima keliavimą saugomose gamtinėse teritorijose, pažintiniais takais, vietinės kultūros ir tradicijų pažinimą bei aplinkos puoselėjimą. Šioje klasėje bus ugdoma brandi asmenybė, turinti esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, vertybinių nuostatų, gebanti savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo. Kiekvienas šios klasės gimnazistas dalyvaus projekto „Sveika mokykla“ veiklose, konkursuose, turistiniuose-pažintiniuose žygiuose po Lietuvą, mokysis, kaip pristatyti Lietuvą ir jos turtus turistams.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

23. Susipažinus su 22 punkte pateiktais klasių modelių aprašais, prašome pasirinkti ne daugiau kaip dviejų modelių klases, kuriose norėtumėte mokytis. Klasių modelius pažymėkite pildydami Jums atsiųstą mokinių, ketinančių mokytis gimnazijoje, anketą.


Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė,  el. paštas priemimas@vdurasosg.lt, mob.tel. +370 672 66262