Moksleivių priėmimas

INFORMACIJA  APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „RASOS“ GIMNAZIJĄ


Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Daugiau apie priėmimą į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas…

Mokinių priėmimo į VDU „Rasos“ gimnaziją 2021 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus.

2021-2022 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

Klasės I (9) klasės II (10) klasės III (11) klasės IV (12) klasės Viso
Klasių skaičius 8 8 7 8 31
Mokinių skaičius klasėje 28 28 28 28 868
Laisvų vietų skaičius 5 1 5 0

2021-2022 m.m. I-osios gimnazijos klasės:

Klasės modelis Klasės modelio aprašymas
Tiksliųjų mokslų klasė (universitetinė)

Tiksliųjų mokslų ugdymo klasėje siekiama nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti gimnazistų matematikos ir fizikos bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą, susijusią su tiksliųjų ir technologijų mokslų profesijomis.
Dalis matematikos ir fizikos modulių pamokų vyksta VDU Informatikos fakultete.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama 1 fizikinės matematikos modulio pamoka

 

Papildomai skiriama 1 fizikinės matematikos modulio pamoka

 

Papildomai skiriama:
1 matematikos modulio pamoka;
1 fizikos modulio pamoka (jei renkasi fiziką A lygiu).
Papildomai skiriama:
1 matematikos modulio pamoka;
1 fizikos modulio pamoka (jei renkasi fiziką A lygiu).
Gamtos mokslų klasė (universitetinė)

Gamtos mokslų ugdymo klasėje siekiama, kad gimnazistai suvoktų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti gyvąjį pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą, susijusią su gamtos ir fizinių mokslų profesijomis. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Biologijos ir chemijos modulių pamokos vyksta VDU Gamtos mokslų fakultete, VII forto laboratorijoje ir VDU Botanikos sode.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama Eksperimentinės biologijos modulio ir Eksperimentinės chemijos modulio pamoka (kas antrą savaitę).

 

Papildomai skiriama Eksperimentinės biologijos modulio ir Eksperimentinės chemijos modulio pamoka (kas antrą savaitę). Biologijos modulis (jei renkasi biologiją A lygiu)
Chemijos modulis (jei renkasi chemiją A lygiu)
Biologijos modulis (jei renkasi biologiją A lygiu)
Chemijos modulis (jei renkasi chemiją A lygiu)
Socialinių, humanitarinių mokslų klasė (universitetinė)

Socialinių, humanitarinių mokslų klasėje siekiama, kad gimnazistai įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą demokratinėje visuomenėje, istorinį ir kultūrinį žmonijos ir lietuvių tautos palikimą, gamtos ir žmogaus savitarpio ryšius. Suteikti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą. Ugdoma gimnazistų tautinė ir pilietinė savimonė, grindžiama demokratinėmis ir kultūrinėmis tautos vertybėmis. Dalis antikinės kultūros istorijos modulių pamokų vyksta VDU Socialinių mokslų ir menų fakultetuose.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Papildomai skiriama 1 Antikinės kultūros modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Antikinės kultūros modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Oratorinio meno modulio pamoka Papildomai skiriama 1 Oratorinio meno modulio pamoka
Verslumo klasė

Organizuojamas ugdymas, leidžiantis įgyti įvairios prasmingos patirties. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus. Kiekvienas šios klasės gimnazistas dalyvaus ekonomikos projektuose, konkursuose. Vytauto Didžiojo universitetas siekdamas būti versliu universitetu, suteikia moksleiviams galimybę ugdyti verslumo kompetencijas dalyvaujant VDU Verslo praktikų centro (VPC) iniciatyvose.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Gamybos įmonės valdymas (JATITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Gamybos įmonės valdymas (JATITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:
Gamybos įmonės valdymas (JA TITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.

Sudarant individualų ugdymo/si planą privaloma pasirinkti  Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos (VEMP) pamokas. 
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:
Gamybos įmonės valdymas (JA TITAN);
Jaunosios bendrovės veikla.Sudarant individualų ugdymo/si planą privaloma pasirinkti  Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos (VEMP) pamokas.
Scenos ir vaizduojamųjų menų klasė

Meno kūrybos principai yra demokratiški, tinkami mokinių kūrybiniams gebėjimams ugdyti: kūrybinė meninė raiška stimuliuoja mokinių vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę, o teigiami meniniai išgyvenimai, patirti aktyvioje kūrybos veikloje, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina gilinti ir plėtoti meninio pažinimo patirtį, siekti geresnių mokymosi rezultatų.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

3D modeliavimas;
Teatras;
Choras;
Keramika;
Dailė;
Šokis;
Meninė fotografija.

Ekologijos ir sveikos gyvensenos klasė

Lietuvoje ekologinis turizmas apima keliavimą saugomose gamtinėse teritorijose, pažintiniais takais, vietinės kultūros ir tradicijų pažinimą bei aplinkos puoselėjimą. Šioje klasėje bus ugdoma brandi asmenybė, turinti esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, vertybinių nuostatų, gebanti savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo. Kiekvienas šios klasės gimnazistas dalyvaus projekto „Sveika mokykla“ veiklose, konkursuose, turistiniuose-pažintiniuose žygiuose po Lietuvą, mokysis, kaip pristatyti Lietuvą ir jos turtus turistams.

I (9) klasė II (10) klasė III (11) klasė IV (12) klasė
Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Privaloma pasirinkti vieną neformaliojo ugdymo būrelį:

Ekoturizmas;
Žygeiviai;
Jaunųjų gidų būrelis

Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Svidinskienė,  el. paštas priemimas@vdurasosg.lt, mob.tel. +370 672 66262

 549 peržiūrėta