Administracija


Artūras Sakalauskas  CV

Direktorius, kab. Nr. 101
II-oji vadybinė kategorija
Fizikos mokytojas metodininkas
Tel. Nr. 8 37 312364, 8-672 66828
El.paštas: direktorius@vdurasosg.lt

 


Salvinija Šležienė  CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija
Chemijos mokytoja metodininkė
Tel. Nr. 8-682 72708kab. Nr. 208A
El.paštas: salvinija.sleziene@vdurasosg.lt 

Koordinuoja strateginio plano ir veiklos metinio plano sudarymą, veiklos kokybės įsivertinimą, organizuoja PUPP, vykdo Brandos egzaminų ir PUPP sklaidą, atsakinga už KELTĄ, brandos atestatų ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimą, organizuoja individualiųjų ugdymo planų sudarymą, dalyko ir kurso keitimą, koordinuoja profesinį orientavimą, organizuoja mokinių mokymą namuose, atsakinga už specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, kuruoja gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir kūno kultūros dalykus.

 


Asta Viliokaitienė  CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Tel. Nr. 8-601 99691kab. Nr.103
El.paštas: asta.viliokaitiene@vdurasosg.lt

Sistemingas neformalaus ugdymo organizavimas, tradiciniai renginiai ir minėjimai, kultūrinė-pažintinė-socialinė veikla, doros, menų ir technologijų dalykų, socialinio pedagogo, psichologo ir klasės auklėtojų veiklos kuravimas, mokinių savivaldos koordinavimas.

 


Teresė Janulevičienė  CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija
Istorijos mokytoja metodininkė
Tel. Nr. 8-601 99565kab. Nr.315
El.paštas: terese.januleviciene@vdurasosg.lt

Stebi ugdymo kokybę ir pažangumą, rengia trimestrų/pusmečių  rezultatų ataskaitas, koordinuoja gabių vaikų ugdymą,  organizuoja bandomuosius egzaminus, koordinuoja gimnazijos informacinio centro veiklą, rengia gimnazijos ugdymo planą, kuruoja gimnazijos metodinės tarybos ir metodinių grupių darbą, organizuoja mokymosi pagalbos teikimą mokiniams patiriantiems mokymo(si) sunkumų, organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, vadovauja mokytojų klubui „Vizija“,  kuruoja lietuvių ir užsienio kalbų, socialinių mokslų (istorijos, geografijos, ekonomikos ir psichologijos) dėstymą, kuruoja projektinę veiklą, ryšius su VDU.

 


Edita Svidinskienė  CV

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II-oji vadybinė kategorija
IT ir matematikos mokytoja metodininkė
Tel. Nr.  8-672 66262, kab. Nr. 111
El.paštas: edita.svidinskiene@vdurasosg.lt

Komplektuoja mokinių kontingentą, tvarko priėmimo ir pašalinimo iš gimnazijos dokumentus, sudaro statistines ataskaitas, suskirsto 1(9) klasių mokinius į klases, sudaro mobilių grupių sąrašus 3(11)-4(12) klasėse, sudaro pamokų tvarkaraščius, rūpinasi drausminga gimnazistų veikla pagal tvarkaraštį, veda lankomumo apskaitą, kuruoja matematikos ir informacinių technologijų dalykų dėstymą, kontroliuoja e-dienyno pildymą, atsako už moksleivių duomenų  ir pedagogų duomenų bazių  funkcionavimą mokykloje, savalaikį duomenų suvedimą ir atnaujinimą, diegia ir prižiūri mokyklos elektroninį dienyną, sudaro tarifikacinius dokumentus, pildo atlyginimų žiniaraščius.

 


Vidmantas Einikis CV

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel. Nr. 8 37 312428, 8-609 97378kab. Nr.106
El.paštas: vidas.einikis@vdurasosg.lt

 

Loading