Pagalbos mokiniui specialistai

Priėmimo ir konsultacijų darbo laikas (Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.)

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-14.30

Psichologės praktinio darbo gimnazijoje kryptys:

I-ojoje gimnazijos klasėje – santykių, kūrybiškumo, gabių vaikų savęs atskleidimo, adaptacijos gimnazijoje sunkumai.

II-ojoje gimnazijos klasėje – tolesnio mokymosi ir pasirinkimo sunkumai.

III-ojoje gimnazijos klasėje – individualumo, identiškumo, brandumo, priklausomybių problemos, emocinės krizės.

IV-ojoje gimnazijos klasėje – sprendimo priėmimo dėl tolesnio mokymosi, emociniai ir santykių sunkumai.

Psichologės teikiamos paslaugos:

Gimnazijos psichologės darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Konsultavimas – tai pagrindinė mokyklos psichologės veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Ugdymo proceso dalyviams teikiamos rekomendacijos dėl tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiaujant su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

Psichologinis įvertinimas – tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinę būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.

Tyrimas – tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

Psichologinis švietimas – tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.


Priėmimo ir konsultacijų darbo laikas (Pietų pertrauka  12.30-13.00 val.)

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-14.30

Psichologo asistento teikiamos paslaugos:

Gimnazijos psichologo asistento tikslas – rūpintis mokyklos psichine sveikata.

Psichologo asistentas:

Bendradarbiauja su mokytojais ir kitais pagalbos mokiniui specialistais sprendžiant iškilusius ugdymo sunkumus;

Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;

Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

Vykdo individualius pokalbius su gimnazijos mokiniais, tėvais ir mokytojais sprendžiant iškilusius sunkumus.

 


 • Socialinė pedagogė Rita Damaševičienė, 215 kab., tel. Nr. 8-601 99670
  e.paštas:  soc.pedagoge@vdurasosg.lt

  Priėmimo ir konsultacijų darbo laikas (Pietų pertrauka  12.10-12.40 val.)
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
07.30-16.00 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-12.30 07.30-12.30

Socialinės pedagogės teikiamos paslaugos:

Gimnazijos socialinė pedagogė siekia padėti  įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, rūpinasi jo saugumu mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos bendruomene vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, konsultuoja, sprendžia netinkamo elgesio, lankomumo, pažangumo ir kt. problemas, numato pagalbos būdus ir formas.

Organizuoja mažas pajamas turinčių mokinių nemokamą maitinimą ir važiavimo išlaidų kompensavimą užmiestyje gyvenantiems mokiniams. • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Plerpaitė, tel. Nr. 8-676 93656
  e.paštas: slaugytoja@vdurasosg.lt

  Priėmimo ir konsultacijų darbo laikas
  (Pietų pertrauka 12.00- 12.30 val.)
Pirmadienis   Antradienis Trečiadienis  Ketvirtadienis   Penktadienis
 08.00-16.00  07.30-15.00  07.30-15.00  07.30-12.30  07.30-12.30

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos:

Teikia pirmąją medicininę pagalbą.

Teikia metodinės konsultacijas mokytojams, gimnazistams, jų tėvams.

Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.

Padeda gimnazistams ugdytis asmens higienos įgūdžius.

Dalyvauja gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose gimnazistų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Vertina gimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.

Prižiūri gimnazijos sporto varžybas.

Prižiūri gimnazistų nemokamo maitinimo organizavimą.

Seka gimnazistų sveikatos būklę.


 

Loading