Vaiko gerovės komisija

VDU „Rasos“ gimnazijos Vaiko gerovės komisija organizuoja  ir koordinuoja  švietimo pagalbos teikimą, rūpinasi  saugios  ir palankios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu, analizuoja mokinių ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas.
Rūpinasi gimnazijos mikroklimato gerinimu, analizuoja mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, vykdo smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų prevenciją.
Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rekomendacijas dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Teikia rekomendacijų mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.
Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.
Bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė Asta Viliokaitienė
Pirmininko pavaduotojas: Rita Damaševičienė, socialinė pedagogė
Sekretorė: Miglė Galvanauskaitė, psichologo asistentė

Nariai:                                                  

Salvinija Šležienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Edita Svidinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Markauskienė, psichologė
Eglė Jasaitienė, socialinė pedagogė
Daiva Roževičienė, etikos mokytoja
Diana Zenkovienė, specialioji pedagogė
Rasa Uvarovienė, kūno kultūros mokytoja
Milda Mackelienė, tikybos mokytoja
Kristina Bielskienė, vokiečių kalbos mokytoja
Indira Baužaitė, pedagogo padėjėja
Nijolė Šlikienė, matematikos mokytoja
Daiva Plerpaitė, visuomenės sveikatos specialistė

 

Loading