Vaiko gerovės komisija

VDU „Rasos“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė Asta Viliokaitienė
Pirmininko pavaduotojas: Rita Damaševičienė, socialinė pedagogė
Sekretorius: Daiva Plerpaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Nariai:                                                  

Salvinija Šležienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Edita Svidinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Markauskienė, psichologė
Daiva Roževičienė, etikos mokytoja
Kazimieras Zuzevičius, technologijų mokytojas
Rasa Uvarovienė, kūno kultūros mokytoja
Bronius Ginetas, matematikos mokytojas
Milda Mackelienė, tikybos mokytoja
Kristina Bielskienė, vokiečių kalbos mokytoja
Indira Baužaitė, pedagogo padėjėja

 780 peržiūrėta