Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

LR Švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Vaiko teisių konvencija

Geros mokyklos koncepcija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Loading