Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

LR Švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Vaiko teisių konvencija

Geros mokyklos koncepcija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt