Adaptacijos programa naujai atėjusiems mokiniams

Rugsėjo mėnesio trys savaitės skiriamos pirmokų adaptaciniam laikotarpiui:

  • Pirmokų pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami, rašomi diagnostiniai patikrinimai.
  • Gimnazisto daroma pažanga fiksuojama taikant formuojamąjį ir kaupiamąjį vertinimus; pasiekimai nevertinami nepatenkinamais pažymiais.
  • Pagalbos mokiniui specialistės organizuoja užsiėmimus mokinių savijautos klasėje gerinimui ir klasės, kaip grupės, funkcionavimo efektyvumo didinimui.

Direktoriaus pavaduotoja organizuoja adaptacinio laikotarpio refleksiją, kartu su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistėmis ir klasių auklėtojais aptariama sunkumus ir problemas. Visų klasių naujai atvykusių gimnazistų adaptacijai skiriamos dvi savaitės. 

 60 peržiūrėta