Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarka

Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarka viduriniame ugdyme

Gimnazistas privalo pateikti motyvuotą prašymą gimnazijos direktoriui dėl dalykų, dalykų kursų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių pakeitimo (atsisakymo ar papildomo pasirinkimo).

Atsisakyti dalyko galima tik turint patenkinamą pusmečio įvertinimą.

Mokiniui, keičiant programos kursą iš A į B, įskaitos laikyti nereikia, jei tenkina turėtas A kurso įvertinimas.

Pereidamas iš B kurso į išplėstinį ar papildomai pasirinkdamas dalykus, pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys privalo išlaikyti įskaitą iš kursų skirtumo ar nesimokytos programos dalies.

Kūno k., visus menų ir technologijų ir doros dalykus galima keisti tik baigiant III klasę (po dviejų pusmečių).

Pagrindiniame ugdyme galima keisti tik technologijų modulį, vieną kartą, tik pirmų mokslo metų pabaigoje (baigiant pirmą klasę).

Užsienio kalbos keitimas į B2 lygį galimas tik III(11) klasės pabaigoje.

Viduriniame ugdyme gimnazistas tą patį dalyką arba to paties dalyko kursą gali keisti tik vieną kartą per visą vidurinio ugdymo programą.

Gimnazistas teikia prašymą direktoriui nuo lapkričio 17 iki 28 d. ir nuo balandžio 16 iki 30 d.

Įskaitos organizuojamos gruodžio ir gegužės mėnesių pirmomis savaitėmis.

Įskaitas vykdo ir vertina direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Keičiant iš B į A įskaitos darbus pateikti direktoriaus pavaduotojai S. Šležienei.

Įskaitos darbai saugomi gimnazisto asmens byloje.

Keitimai įforminami direktoriaus įsakymais.

Pusmečių ataskaitos pateikiamos su naujo dalyko arba pakeisto kurso pažymiu, jeigu gimnazistas laikė dalyko ar kurso keitimo įskaitą.

Gimnazistas, išlaikęs įskaitą, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio nesimokytos dalies ar dalyko programos bendrojo ir išplėstinio kursų skirtumo, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus įsakymu, pradeda mokytis nuo antro pusmečio pradžios ar IV gimnazijos klasėje nuo rugsėjo 1 dienos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė

 97 peržiūrėta