Programų bei mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Programų pasirinkimo galimybės

Esant poreikiui, specialiųjų poreikių gimnazistų dalykų mokymui gimnazija pasiruošusi parengti individualiąsias programas, adaptuoti ar modifikuoti bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį pagal  specialiosios mokyklos programų krūvį.

Viena iš prioritetinių gimnazijos veiklos sričių — gabių vaikų ugdymas. Nuo 2004 metų gimnazijoje vykdoma itin gabių ir gabių vaikų ugdymo programa.

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Savarankiško mokymasis. Gimnazistams ir vidurinio ugdymo programos nebaigusiems asmenims, norintiems tęsti mokslą, sudaromos sąlygos visų ar kai kurių dalykų (dalykų modulių) mokytis savarankiškai, laikyti baigiamuosius egzaminus Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Užsienyje įgyto pagrindinio ar vidurinio mokslo dalį vertina gimnazija. Jei reikia likviduoti atskirų dalykų programų skirtumus, mokyklos pedagogų taryba, atsižvelgus į gimnazisto pageidavimus, sudaro sąlygas panaikinti atsilikimą, nustato atsiskaitymo tvarką.

Mokymasis namuose.  Mokymas namuose skiriamas esant gydytojų komisijos rekomendacijai.

 88 peržiūrėta