Programų skirtumų likvidavimo tvarka

Gimnazistas, dėl kokių nors priežasčių norintis keisti dalyko kursą, privalo raštu kreiptis į gimnazijos direktorių arba atsakingą pavaduotoją. Jei kurso keitimas atitinka bendrąjį ugdymo planą, dalyko mokytojas turi parengti klausimus programų skirtumams likviduoti. Gimnazistas supažindinamas su programų skirtumais bei atsikaitymo būdais ir data. Moksleivis keliamas į kitą grupę ir joje mokosi pagal naujai pasirinkto dalyko kursą. Jei gimnazistas nesutinka, kad skirtumų likvidavimo įskaitą priimtų mokantis mokytojas, raštu kreipiasi į direktorių, kuris įsakymu paskiria skirtumų likvidavimo komisiją. Įskaitos lapas su gimnazisto atsiskaitymais ir mokytojo (komisijos) vertinimu įdedamas į mokinio asmens bylą, o pažymys įrašomas į dienyną.
Tokios pačios tvarkos laikomasi, kai mokinys pereina iš aukštesnio kurso į žemesnį, bet nesutinka su vertinimu. Jeigu, pereinant iš A kurso į B kursą, gimnazistą tenkina turimas pažymys, įskaitos laikyti nereikia.

 50 peržiūrėta