Pusmečių, metinių įvertinimas

Pusmečių įvertinimas

Pusmečio pažymys vedamas iš visų per atsiskaitomąjį laikotarpį gautų įvertinimų, išvedant aritmetinį vidurkį iš visų gautų pažymių (pvz., 7,5–8; 7,4–7).
Jei gimnazistas per pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių dėl ligos, pateisino gydytojo pažyma arba  direktoriaus įsakymu – vedant pusmetį įrašoma „atleista“.
Jei gimnazistas per pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, gydytojo pažymos arba direktoriaus įsakymo, neatsiskaitė už tam tikrą dalį dalyko programos, trimestre vedamas nepatenkinamas įvertinimas.
Kūno kultūros dalyke įrašoma „atleista“, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir direktoriaus įsakymą.

Metinių įvertinimas

Vedant metinius dalyko pažymius, skaičiuojamas I, II pusmečio įvertinimų aritmetinis vidurkis (pvz., 8,5–9 ir t.t.).
Dorinio ugdymo dalykų (tikybos ir etikos) mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“
Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk.“
Jeigu IV klasės gimnazistui išvedamas nepatenkinamas metinis dalyko įvertinimas, mokytojų taryba svarsto ar skirti papildomą (vasaros) darbą. Už papildomą darbą, jeigu buvo paskirtas, atsiskaitoma įskaita. Įskaitos pažymys laikomas metiniu/galutiniu įvertinimu.