Pusmečių, metinių įvertinimas

Pusmečių įvertinimas

Pusmečio pažymys vedamas iš visų per atsiskaitomąjį laikotarpį gautų įvertinimų, išvedant aritmetinį vidurkį iš visų gautų pažymių (pvz., 7,5–8; 7,4–7).
Jei gimnazistas per pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių dėl ligos arba  direktoriaus įsakymu – vedant pusmetį įrašoma „atleista“.
Jei gimnazistas per pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties arba direktoriaus įsakymo, neatsiskaitė už tam tikrą dalį dalyko programos, pusmetyje vedamas nepatenkinamas įvertinimas.
Fizinio ugdymo dalyke įrašoma „atleista“, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir direktoriaus įsakymą.

Metinių įvertinimas

Vedant metinius dalykų pažymius, skaičiuojamas I, II pusmečio įvertinimų aritmetinis vidurkis (pvz., 8,5–9 ir t.t.).
Dorinio ugdymo dalykų (tikybos ir etikos) mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“
Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk.“
Jeigu IV klasės gimnazistui išvedamas nepatenkinamas metinis dalyko įvertinimas, mokytojų taryba svarsto ar skirti papildomą (vasaros) darbą. Už papildomą darbą, jeigu buvo paskirtas, atsiskaitoma įskaita. Įskaitos pažymys laikomas metiniu/galutiniu įvertinimu.

 103 peržiūrėta