Gimnazijos istorija

1979 m. Kalniečių mikrorajone įkurta 41-oji vidurinė mokykla, kurioje mokėsi 649 1-9 klasių mokiniai. Direktorius – Feliksas Toleikis. 

1987-2009 m. mokyklai vadovauja direktorius Povilas Andrulis. Prie mokyklos pastatoma skulptūra „Pelėdos“ (projekto autorė I.Danytė), kuri tampa gimnazijos simboliu. 

1988 m. mokykla pasirenka humanitarinį etnokultūros profilį, į mokymo planus įtraukiama etnokultūra, etika, estetika,  filosofija, choreografija, psichologija.  

1989 m. mokyklos veikla grindžiama „Tautinės mokyklos koncepcija“. Mokyklos bendruomenė ėmėsi sunkaus darbo – esamomis sąlygomis siekti koncepcijos įgyvendinimo. Veikla grindžiama Koncepcijoje numatytais humanizavimo ir demokratizavimo, ugdymo turinio integravimo ir diferencijavimo principais. Pradedama vadovautis naujaisiais „Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos nuostatais“. Mokykla pavadinta „Rasos” vardu. Mokyklos konferencijoje išrenkama mokyklos taryba, kurią lygiomis dalimis sudaro mokiniai, jų tėvų ir mokytojai.  

1990 m. pradedamas profiliuotas mokymas, dar tvirčiau remiamasi Koncepcija, veikla kreipiama nepriklausomos Lietuvos piliečio, vientisos Asmenybės, kurioje harmoningai derintųsi valia, intelektas ir jausmai, ugdymo linkme. 
Bendruomenės konferencijoje patvirtinti mokyklos herbas (A.Rutkauskas) ir himnas (P.Andrulis).

1991 m. bendruomenė planuoja siekti gimnazijos statuso. Ugdymo procesą grindžia mokinio dvasinės, psichinės ir fizinės prigimties vystymu ir individualybės plėtote, Asmenybės nuolatiniu tobulinimu.  

1992 m. įkurtos trys pirmosios gimnazijos klasės (2 humanitarinės, 1 realinė). Mokiniai priimami konkurso tvarka. 

1993 m. užsimezga draugystė su Tonsbergo (Norvegija) gimnazija. 

1995 m. „Rasos“ vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas, kurioje yra humanitarinės ir realinės klasės.  Pradedamas leisti gimnazijos laikraštis „Trys pelėdos“. 

1996 m. mokyklą baigia pirmoji gimnazistų laida – 74 abiturientai, iš jų 11 – su pagyrimu. 

1998 m. pradedamas reorganizavimas į keturmetę gimnaziją. Gimnazijos taryba ir steigėjas patvirtina „Rasos gimnazijos nuostatus, kuriuose įtvirtintas bendruomenės siekimas kurti modernią gimnaziją, „sudaryti ugdytiniui visapusiško tobulinimosi, dvasinės, psichinės ir fizinės sąveikos su aplinka, saviraiškos sąlygas, galinčias vystyti ir plėtoti jo prigimtines galias, siekti asmenybės pilnatvės“.
Gimnazijos humanitarinėse ir realinėse klasėse mokosi Kauno ir jo apylinkių gyventojų vaikai. Pagal individualias mokyklos programas, sustiprintu (tiksliniu) lygiu mokiniai gali mokytis gimtosios kalbos, užsienio kalbų, istorijos, matematikos, informatikos, fizikos, biologijos, chemijos. Visus džiugina sustiprinto muzikos mokymo klasių mokiniai, kurių choras ne visada telpa scenoje.  

1999-2000 m. švenčiamas mokyklos dvidešimtmetis. Gimnazistai kasmet laiko keliamuosius egzaminus arba rašo projektinius darbus. Abiturientai sėkmingai laiko ne tik mokyklinius, bet ir valstybinius egzaminus. Atidaroma nauja biblioteka – informacijos centras. Čia vyksta seminarai, įvairūs metodiniai renginiai.  

2001 m. baigiamas mokyklos reorganizavimas į keturmetę gimnaziją. Išleista 20 abiturientų laidų, iš jų 6 gimnazistų laidos. „Rasos“ gimnazistai vis labiau „įsibėgėja“ miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. 

2001 06 01 pasirašyta Vytauto Didžiojo Universiteto ir „Rasos“ gimnazijos bendros veiklos sutartis. Sustiprėjo gimnazistų mokymosi motyvacija. Plečiasi ryšiai su kitomis gimnazijomis.  

2002 01 01 gimnazija tampa Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno „Rasos“ gimnazija. Nuo gimnazijos klasių kūrimo (1992 m.) iki šių dienų gimnazija dirba pagal gimnazijai keliamus reikalavimus, bendruomenė stengiasi modernizuoti mokymo procesą, sukurti darnios asmenybės ugdymo sąlygas, moksleiviai sėkmingai stoja į universitetus. Naują ugdymo etapą liudija išsiplėtusios kultūrinio išprusimo erdvės: filologinių konkursų nugalėtojai – Lietuvos respublikos prizininkai, choro dalyvių dainos jau skambėjo Latvijoje, Anglijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kt.

2004 m. švenčiamas gimnazijos 25-metis.

2009 m. gimnazijos direktoriumi išrenkamas Artūras Sakalauskas.

Loading