Vizija, misija, tikslai

Vizija

Moderni ir saugi gimnazija, kurioje teikiamas aukštos kokybės ugdymas, grįstas klasikine mokymo samprata, siekianti, kad kiekvienas mokinys pagal gebėjimus įgytų šiuolaikines kompetencijas.

 Misija

Teikti aukštos kokybės pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 15-19  metų jaunuoliams iš visos Lietuvos, užtikrinti ugdymo sėkmę ir aukštus rezultatus.
Ugdyti brandžią ir išsilavinusią  asmenybę, orientuotą į universitetines studijas.
Gimnazijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas kreipti į visapusišką asmenybės ugdymą.

Tikslai

Įtraukti visą gimnazijos bendruomenę į gimnazijos kultūros plėtrą.
Gerinti ugdymo (si) kokybę.
Kurti modernią ir saugią  gimnazijos aplinką.

Loading