Formalusis ugdymas

Ugdymo programos
Gimnazijos nuostatuose įteisintos pagrindinio ugdymo (kodas 201001001) ir vidurinio ugdymo (kodas 301001001) programos.

Mokslo metų, pusmečių trukmė, moksleivių atostogos

Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 

Atsiskaitomųjų darbų tvarka

Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarka

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Ugdymo programos baigimas/kartojimas

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

Lankomumo tvarka

Adaptacijos programa naujai atėjusiems mokiniams

Programų skirtumų likvidavimo tvarka

Pusmečių ir metinių įvertinimas

Programų bei mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Sergančių vaikų mokymas namuose

Ryšiai su Vytauto Didžiojo universitetu

Gimnazistų individualios pažangos stebėsena

Užsieniečių vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių valstybinės kalbos, ugdymas

Užsieniečių vaikų ir suaugusiųjų, nemokančių valstybinės kalbos ir norinčių tęsti mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109-3991).

Mokiniai, išvykstantys gyventi į užsienį
Mokiniai, kurie išvyksta gyventi į užsienį, o pageidauja mokytis Lietuvoje, kreipiasi į Vilniaus Ozo gimnaziją (Ozo g. 39, Vilnius)
http://ozogimnazija.lt/nuotolinis-mokymas-vilniaus-ozo-gimnazijoje

Loading