Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Ugdymo programos kartojimas/baigimas

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę

  • Gimnazijos I, III klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Ugdymo programos baigimas

  • Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius ir papildomo darbo įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai.
  • Papildomo (vasaros) darbo gimnazistui skyrimas. Kai mokinys gauna nepatenkinamą metinį įvertinimą arba yra neatestuotas Mokytojų taryba svarsto papildomo darbo skyrimo klausimą.
  • Papildomas darbas mokiniui skiriamas bei įskaitos data nustatoma Mokytojų tarybos posėdžio sprendimu. Įskaitai mokinys ruošiasi savarankiškai. Įskaitos pažymys tampa metiniu įvertinimu.
  • Galutinį sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinę einamųjų mokslo metų darbo dieną (rugpjūčio 31 d.), priima gimnazijos direktorius. Sprendimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Su įsakymu mokykla supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

Ugdymo programos kartojimas

  • Antros klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti antros klasės kurso.
  • Ketvirtos klasės mokinys, tik dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi, kitais mokslo metais gali kartoti ugdymo programą arba tęsti nutrauktą mokymąsi.
  • Ketvirtos klasės mokinys, turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas kartoti ugdymo programos. Abiturientas skolas likviduoti gali mokydamasis kitomis nustatytomis mokymosi formomis (ŠMM įsakymas 2012m. birželio 28d. Nr.V-1049).

 205 peržiūrėta