Neformalusis ugdymas

Mokyklos neformaliojo ugdymo tikslas – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Tai – neprivaloma popamokinė veikla, skirta mokinių meninių, kalbinių, sportinių ir kitokių gebėjimų ugdymui bei raiškai. Ugdyti asmenybę, turinčią ne tik intelektualines, bet ir menines, estetines bei kūrybines kompetencijas. Asmenybę, kuri rastų savo vietą kompetentingoje ir kūrybingoje šių dienų visuomenėje

Neformaliojo ugdymo organizavimo būdai

 • Mokslo metų pabaigoje vykdome mokinių anketinę apklausą ir vertiname gimnazijoje organizuojamų būrelių atitikimą mokinių poreikiams.
 • Atsižvelgiame į juos ir į gimnazijos tradicijų tęstinumą ir siūlome neformaliojo švietimo programas.
 • Neformaliojo švietimo programas rengia vadovai, jas tvirtina direktorius.
 • Neformaliojo švietimo programose atsispindi darbo tikslai, uždaviniai, paskirtis, turinys, gebėjimai ir pasiekimai, kuriuos mokiniai įgis lankydami programą, pažangos vertinimas.
 • Neformaliojo švietimo programa rengiama vieneriems metams, atsižvelgiant į tų metų situaciją, gimnazijos veiklos programą, svarbias datas, įvykius, aktualijas, tradicijas.
 • Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius – 12 žmonių.
 • Neformalusis švietimas gimnazijoje yra neprivalomas ir savarankiškai pasirenkamas.
 • Bendras valandų kiekis programoms įgyvendinti yra apskaičiuojamas Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytų valandų skaičiumi kiekvienai klasei ir remiantis klasių komplektų skaičiumi.
 • Gimnazijos administracija priima sprendimą dėl valandų skaičiaus skyrimo kiekvienai programai.
 • Daugiausia valandų, remiantis gimnazistų poreikiais ir tęsiant tradicijas, skiriama muzikos raiškai, dramos bei folkloro veiklai, dailės ir sporto būreliams.
 • Būrelių vadovai surenka mokinių prašymus į neformaliojo ugdymo būrelius.
 • Rugsėjo 5 d. gimnazijos direktorius patvirtina neformaliojo ugdymo programas kartu su mokyklos ugdymo planu.
 • Būrelių veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, apskaita vykdoma TAMO dienyne.

Moksleiviškos visuomenės organizacijos, bendrovės:

Sporto būreliai

Meninės raiškos kolektyvai

 

 

 

 

 

Loading